V5K 4G1

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
014-579-669 1665 NOOTKA ST V5K 4G1 $777,000
008-373-710 1625 NOOTKA ST V5K 4G1 $1,060,000