V5K 0C5

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
029-632-811 #507-388 KOOTENAY ST V5K 0C5 $149,000