V3V 1P6

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
010-412-719 13485 95 Ave V3V 1P6 $583,600
000-758-981 13475 95 Ave V3V 1P6 $598,100
010-412-751 13493 95 Ave V3V 1P6 $490,600

V3V 1P6

Property ID Street Address Postal Code Assessment Value
010-412-751 13493 95 Ave V3V 1P6 $490,600
010-412-719 13485 95 Ave V3V 1P6 $583,600
000-758-981 13475 95 Ave V3V 1P6 $598,100